I. Definicje

Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadaja? definicjom zawartym w Regulaminie Sklepu internetowego, do kto?rego niniejszy dokument stanowi zała?cznik.

II. Informacje ogo?lne

1. Polityka prywatnos?ci i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawce? ? Antex Spółka Jawna Jerzy Maćkówka i ska. (pełne dane w Regulaminie Sklepu internetowego i na stronie Sklepu) i stosowania cookies w ramach e-sklepu internetowego.
2. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w naste?puja?cy sposo?b:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. poprzez zapisywanie w urza?dzeniach kon?cowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka?).
c. poprzez gromadzenie logo?w serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu)

III. Informacje w formularzach

1. Antex Spółka Jawna Jerzy Maćkówka i ska. zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
2.Antex Spółka Jawna Jerzy Maćkówka i ska moz?e zapisac? automatycznie informacje o parametrach poła?czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie sa? udoste?pniane podmiotom trzecim inaczej, niz? za zgoda? Klienta, chyba
z?e poniz?ej okres?lono inaczej (wynika z przepiso?w prawa).
4. Dane podane w formularzu sa? przetwarzane w celu wynikaja?cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji (załoz?enia konta) lub Zamo?wienia (płatnos?c?, wysyłka, reklamacja).

IV. Informacja o plikach cookies

1. Sklep internetowy korzysta z pliko?w cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowia? dane informatyczne, w szczego?lnos?ci pliki tekstowe, kto?re przechowywane sa? w urza?dzeniu kon?cowym Klienta i przeznaczone sa? do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawieraja? nazwe? strony internetowej, z kto?rej pochodza?, czas przechowywania ich na urza?dzeniu kon?cowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczaja?cym na urza?dzeniu kon?cowym Klienta pliki cookies oraz uzyskuja?cym do nich doste?p jest operator Sklepu internetowego Antex Spółka Jawna Jerzy Maćkówka i ska
4. Pliki cookies wykorzystywane sa? w naste?puja?cych celach:
a. tworzenia statystyk, kto?re pomagaja? zrozumiec?, w jaki sposo?b Klienci Sklepu internetowego korzystaja? ze stron internetowych, co umoz?liwia ulepszanie ich struktury i zawartos?ci;
b. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzie?ki kto?rej Klient nie musi na kaz?dej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywac? loginu i hasła;
c. okres?lania profilu Klienta w celu wys?wietlania mu dopasowanych materiało?w w sieciach reklamowych, w szczego?lnos?ci sieci Google.
5. W ramach Sklepu internetowego stosowane sa? dwa zasadnicze rodzaje pliko?w cookies: ?sesyjne" (session cookies) oraz ?stałe" (persistent cookies). Cookies ?sesyjne" sa? plikami tymczasowymi, kto?re przechowywane sa? w urza?dzeniu kon?cowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyła?czenia oprogramowania (przegla?darki internetowej). ?Stałe" pliki cookies przechowywane sa? w urza?dzeniu kon?cowym Klienta przez czas okres?lony w parametrach pliko?w cookies lub do czasu ich usunie?cia przez Klienta.
6. Oprogramowanie do przegla?dania stron internetowych (przegla?darka internetowa) zazwyczaj domys?lnie dopuszcza przechowywanie pliko?w cookies w urza?dzeniu kon?cowym Klienta. Klienci moga? dokonac? zmiany ustawien? w tym zakresie.
Przegla?darka internetowa umoz?liwia usunie?cie pliko?w cookies. Moz?liwe jest takz?e automatyczne blokowanie pliko?w cookies. Szczego?łowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegla?darki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania pliko?w cookies moga? wpłyna?c? na niekto?re funkcjonalnos?ci doste?pne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
8. Pliki cookies zamieszczane w urza?dzeniu kon?cowym Klienta i wykorzystywane moga? byc? ro?wniez? przez wspo?łpracuja?cych ze Sklepem internetowym reklamodawco?w oraz partnero?w.
9. Pliki cookies moga? byc? wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczego?lnos?ci siec? Google, do wys?wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu moga? zachowac? informacje? o s?ciez?ce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
10. Klient moz?e nie wyrazic? zgody na przetwarzanie pliko?w cookies nie akceptuja?c zgody na ich przetwarzanie wys?wietlaja?cej sie? na stronie (moz?e to spowodowac? niepoprawne działanie serwisu).
11. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez siec? reklamowa? Google Klient moz?e przegla?dac? i edytowac? informacje wynikaja?ce z pliko?w cookies przy pomocy narze?dzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

V. Logi serwera

1. Informacje o niekto?rych zachowaniach Kliento?w podlegaja? logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te sa? wykorzystywane wyła?cznie w celu administrowania Sklepem internetowym oraz w
celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi s?wiadczonych usług hostingowych.
2. Przegla?dane zasoby identyfikowane sa? poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi moga? podlegac?:
a. czas nadejs?cia zlecenia lub zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwe? stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protoko?ł HTTP,
d. informacje o błe?dach jakie nasta?piły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) ? w przypadku gdy przejs?cie do stron Sklepu internetowego nasta?piło przez odnos?nik,
f. informacje o przegla?darce Klienta,
g. informacje o adresie IP.
3. Dane powyz?sze nie sa? kojarzone z konkretnymi osobami przegla?daja?cymi strony - w rozumieniu przepiso?w prawa sa? anonimowe.
4. Dane powyz?sze sa? wykorzystywane jedynie dla celo?w administrowania serwerem.

VI. Udoste?pnienie danych

1. Dane podlegaja? udoste?pnieniu podmiotom zewne?trznym wyła?cznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Sprzedawca moz?e miec? obowia?zek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upowaz?nionym organom na podstawie zgodnych z prawem z?a?dan? w zakresie wynikaja?cym z z?a?dania.
3. Sprzedawca moz?e udoste?pnic? dane osobowe Kliento?w podmiotowi przejmuja?cemu prawa i obowia?zki Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego.
W takim przypadku Klienci zostana? poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowia?zuja?cymi przepisami.
4. Odbiorcami danych moga? byc? podmioty zajmuja?ce sie? obsługa? informatyczna? administratora danych.

VII. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Sklep internetowy Antex Spółka Jawna Jerzy Maćkówka i ska. dba o bezpieczen?stwo danych osobowych Kliento?w, dlatego wsze?dzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, poła?czenie mie?dzy Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzie?ki temu Klienci nie musza? sie? martwic?, z?e dane przesyłane z lub do serwera zostana? przez kogos? podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
2. Administratorem danych osobowych jest Antex spółka Jawna Jerzy Maćkówka i ska z siedzibą w Łbiskach ul. Bolesława Chrobrego 37 05-502 Piaseczno, NiP: 1230013219
 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: mail@antex.com.pl
3. Dane osobowe zostały przekazane s?wiadomie i dobrowolnie oraz be?da? przetwarzane wyła?cznie w celach opisanych w paragrafach III pkt 4, IV pkt 4 oraz w V pkt 4 niniejszego dokumentu.
4. Bez wyraz?nej zgody dane osobowe nie be?da? udoste?pniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

VIII. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych.

1. Zgodnie z Rozporza?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony oso?b fizycznych w zwia?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo?lne rozporza?dzenie o ochronie danych) Antex Spółka Jawna Jerzy Maćkówka i ska. zapewnia Klientom swobodny doste?p do danych osobowych, ich zmiane?, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
2. Doste?p, zmiana, poprawianie danych osobowych moz?e byc? dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu ba?dz? kontakcie z Działem Obsługi klienta.
3. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest moz?liwos?c? cofnie?cia kaz?dej z wyraz?onych zgo?d (np. marketingowych, newsletter) na przetwarzanie danych, nie wliczaja?c w to cookies (patrz pkt 8).
4. Wszelkie informacje odnos?nie doste?pu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskaja? Pan?stwo kontaktuja?c sie? z naszym Działem Obsługi Klienta - tel: +48 692 179 512 ba?dz? poprzez formularz kontaktowy znajduja?cy sie? na stronie internetowej: https://sklepantex.pl/kontakt
5. W razie jakichkolwiek pytan? prosimy o kontakt do naszego Inspektora Danych Osobowych: mail@antex.com.pl
6. Antex Sp. j  uz?ywa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Klienta.
7. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Opis jak wycofac? zgode? na przetwarzanie pliko?w cookies znajduje sie? w paragrafie IX niniejszego dokumentu.
9. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze maja? podany czas przez jaki obowia?zuja?, w przypadku braku okres?lenia owego terminu obowia?zuja? do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczen? przysługuja?cych administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba z?e przetwarzanie odbywa sie? na podstawie innych przepiso?w prawa niz? wyraz?ona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaz?y).

IX. Zarza?dzanie plikami cookies - jak w praktyce wyraz?ac? i cofac? zgode??

1. Jes?li Klient nie chce korzystac? z pliko?w cookies, moz?e zmienic? ustawienia przegla?darki. Zastrzegamy, z?e wyła?czenie obsługi pliko?w cookies niezbe?dnych dla proceso?w uwierzytelniania, bezpieczen?stwa, utrzymania preferencji Klienta moz?e utrudnic?, a w skrajnych przypadkach moz?e uniemoz?liwic? korzystanie z e-sklepu internetowego.
2. W celu zarza?dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniz?ej przegla?darke? internetowa?/ system i poste?puj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

Product added to wishlist
Produkt dodany do porównania

Strona wykorzystuje pliki cookies.